Foreningens vedtægter

 
Vedtægtsforslag for stiftende generalforsamling 03-03-12
 
§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er: ”The Danish House of Kizomba”
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
 
 
§ 2. Formål
Foreningens formål er:
- at udbrede kendskabet til dans, specielt kizomba, semba og tarraxinha og beslægtede danse
- at samle mennesker uanset etnisk baggrund om dans ved regelmæssigt at afholde kurser, workshops, arrangementer, rejser og lignende aktiviteter med dans og det engagerede fællesskab i foreningen som omdrejningspunkt.
 
 
§ 3. Medlemmer
Stk. 1. Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, kan blive medlem af foreningen.
Stk. 2. Et medlem, som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Eksklusionen skal være saglig og skal begrundes skriftligt. Eksklusionen træder i kraft straks. Det ekskluderede medlem kan anke eksklusionen til endelig afgørelse på den førstkommende generalforsamling.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved at sende en email til dkhouseofkizomba@gmail.com.
Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår. Tegning af medlemskab og kontingentbetaling kan også ske ved fremmøde til et af foreningens arrangementer.
 
 
§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel via opslag på facebook gruppen og via e-mail med angivelse af dagsorden.
Stk. 3. Alle medlemmer, der har betalt kontingent for det pågældende år, er møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det kommende år.
3) Regnskabet fremlægges til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse og 1 suppleant
7) Valg af revisor
8) Eventuelt
 
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest to måneder forud for udgangen af den måned, hvor generalforsamlingen skal afholdes.
Stk. 6. Ved generalforsamlingens start vælges en dirigent, der leder mødet. Dirigentens opgave er at sikre, at der træffes gyldige beslutninger i overensstemmelse med vedtægter og gældende foreningsretlige grundsætninger.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal blandt de gyldigt afgivne stemmer og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager.
 
 
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.
 
 
§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af en næstformand, en kasserer, en eventmager og en informationsansvarlig/sekretær. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer om fornødent ved afstemning fordeler tillidsposterne nævnt i stk. 1. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling, jf. dog stk. 4.
Stk. 4. Med den øvrige bestyrelses tilslutning kan et bestyrelsesmedlem udtræde af bestyrelsen. Samtidig indtræder efter den øvrige bestyrelses beslutning en suppleant som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem, og bestyrelsen nykonstituerer sig for den resterende del af valgperioden.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. I arbejdsgrupperne kan ud over bestyrelsen deltage menige medlemmer af foreningen.
Stk. 6. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden.
 
 
§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisor. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning og forud for indkaldelse af generalforsamling.
Stk. 5. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor forud for behandling på generalforsamlingen.
Stk. 6. Det reviderede regnskab med kommende års budget fremsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
 
 
§ 8. Tegningsret
Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald, af formanden eller kassereren i forening med to bestyrelsesmedlemmer, jf. dog stk. 2-4.
Stk. 2. Ved beløb under kr. 2.500 kan kassereren alene tegne foreningen med sin underskrift.
Stk. 3. Bestyrelsen kan ikke købe fast ejendom eller optage lån på foreningens vegne. Med den samlede bestyrelses underskrift kan bestyrelsen dog oprette en kassekredit på foreningens vegne. Udnyttelse af kassekreditten kræver enighed i den samlede bestyrelse.
Stk. 4. Formanden og kassereren har hver især adgang til foreningens bankkonti, herunder evt. via netbank.
 
 
§ 9. Hæftelse
Stk. 1. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
 
 
§ 10. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de gyldigt afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, ændringerne vedtages på.
 
 
§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan finde sted ved simpelt flertal herfor blandt de fremmødte medlemmer på en generalforsamling.
Stk. 2. Ved opløsning af foreningen skal foreningens formue overdrages til et udviklingsprojekt for unge i Afrika. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.
 
 
§ 11. Datering
 
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den _______
 
Dirigentens underskrift: ________________________________________